Today :
  KRISHNA-TV
KRISHNASWAMY ASSOCIATES MEDIA RENAISSANCE
18, MAHATMA GANDHI ROAD
SHASTRI NAGAR,
CHENNAI 600 041
INDIA
Phone : (+91 44) 24521027 / 24522618
Email : kaplsk@airtelmail.in | krishnatvindia@gmail.com